11212212121212

Pstrążna, 2.05.2019r.

Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej

Autor: Anna Tesarczyk

Obszar ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

W drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019 została przeprowadzona
ewaluacja wewnętrzna, której celem było ustalenie, czy uczniowie nabywają w szkole wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz sprawdzenie, w jakim zakresie diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Zebrane informacje posłużą wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspomaganiu rozwoju uczniów .

Powołany przez dyrektora zespół ewaluacyjny, składający się z 4 nauczycieli, przygotował harmonogram i narzędzia badawcze ewaluacji. Do zgromadzenia danych zastosowano metodę ankiety, badając 18 nauczycieli. Przygotowano też ankietę dla dyrektora szkoły.

Zagadnienia: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji. W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i nauczania.

Cele:

Cel główny:

– zbieranie informacji niezbędnych do ustalenia prawidłowości realizacji podstawy programowej;

Cele szczegółowe:

– uzyskanie informacji na temat realizacji podstawy programowej od poszczególnych nauczycieli;

– uzyskanie informacji na temat realizacji podstawy programowej od dyrektora szkoły.

Podsumowanie:

Z analiz ankiety dla dyrektora i kwestionariuszy dla nauczycieli wynika, że wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole realizują podstawę programową.

Dodatkowo, wszyscy nauczyciele diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów  uwzględniając możliwości rozwojowe dzieci. Zdaniem większości  nauczycieli wdrażanie  wniosków z analizy osiągnięć uczniów przyczynia się do poprawy wyników w nauce.

Jak wynika z analizy ankiet, szkoła umożliwia uczniom uzyskiwanie lepszych wyników w nauce  poprzez: organizowanie zajęć wyrównawczych  i  zajęć świetlicowych, umożliwianie poprawy sprawdzianów i testów,  dostosowanie wymagań do możliwości uczniów,  pracę z uczniami słabszymi, stosowanie metod aktywizujących i pokazowych, zachęcanie uczniów do samodzielnego ćwiczenia poznanych treści, dodatkowe wyjaśnienia niezrozumiałych zadań, stosowanie częstych powtórzeń, mające na celu utrwalenie materiału, zapowiadanie sprawdzianów z dużym wyprzedzeniem, możliwość indywidualnego spotkania z nauczycielem, wyczerpujące powtórki  wiadomości, akcentowanie najważniejszych faktów, możliwość poprawy sprawdzianów po indywidualnych konsultacjach, korzystanie z programów multimedialnych, zachęcanie do szukania ciekawych informacji w Internecie, oglądanie filmów tematycznych, poprzez zadawanie prac projektowych, prowadzenie zajęć dodatkowych, kółek, organizowanie pomocy koleżeńskiej, stawianie ocen z aktywności, przygotowywanie dodatkowych materiałów dla uczniów zdolnych, przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju konkursów i nagradzanie za wysokie lokaty, dzielenie wymaganego materiału na mniejsze partie, przygotowywanie notatek dla rodziców, by mogli oni popracować z dziećmi w domu.

Wnioski oraz mocne strony:

 Nasi uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

– W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

– Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

– Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji.

– W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

– Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i nauczania.

Słabe strony:

– brak

Wnioski do dalszej pracy:

– kontynuować realizację podstawy programowej;

– nadal monitorować i analizować osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych;

– nadal pracować nad wzrostem efektywności  uczenia się i nauczania.

                              Annę Tesarczyk

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Font size
Colors