11212212121212

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pstrążnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsppstrazna.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Pliki do pobrania nie zawsze są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 2. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 3. Dokumenty nietekstowe, elementy graficzne mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 4. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 5. Załączone linki nie zawsze mają jasne opisy.
 6. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 7. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1. .

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Możliwość powiększania liter.
 2. Możliwość pomniejszania liter.
 3. Podświetlane linki.
 4. Podkreślone linki.
 5. Nawigacja za pomocą klawiatury.
 6. Podwyższony kontrast.
 7. Jasne tło.

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Tesarczyk, adres poczty elektronicznej zsppstrazna@lyski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4300057Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Font size
Colors