Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Wymagania edukacyjne ze wszystkich przedmiotów dla poszczególnych klas – rok szkolny 2021/2022

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I -III)

Wymagania edukacyjne

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne

Religia

Kryteria oceniania z religii kl.1

Język angielski

super-heroes-1-kryteria-oceniania (1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne

Religia

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

 

Język angielski

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA

super-heroes-2-kryteria-oceniania-1 (1)

 

Klasa III

Nauczanie wczesnoszkolne

Wymagania edukacyjne

Język angielski

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DL1

ko_new_smiles_3_2017 (1)

Religia

Kryteria oceniania z religii kl 3

Klasa IV-VIII

Język polski

Zasady oceniania na języku polskim

 

 1. Kryteria oceniania z języka polskiego

 

 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej na danym etapie edukacyjnym.

 

Najważniejsze są:

 1. a) oceny otrzymane ze sprawdzianów czy testów (w tym sprawdzianu czytania ze zrozumieniem i sprawdzianu z treści zapowiedzianej lektury),
 2. b) następnie prace pisemne (dłuższe i krótsze),
 3. c) następnie odpowiedzi ustne i kartkówki z trzech ostatnich lekcji,
 4. d) następnie oceny z pracy na lekcji, pracy w grupach i pracy indywidualne,
 5. e) na końcu oceny z zadań domowych i „+” zdobytych na zajęciach.

 

Przedmiotem oceny z języka polskiego są:

 

 wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania,

 rozumienie i umiejętność interpretacji faktów,

 poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna wypowiedzi,

 poprawność formułowania wypowiedzi ustnej,

 znajomość lektur szkolnych,

 przygotowanie do lekcji,

 aktywność ucznia na lekcjach,

 prezentowana przez ucznia postawa.

 

 1. Na ocenę śródroczną i roczną z języka polskiego składają się oceny różnych form aktywności ucznia np.:
 • prace klasowe,
 • sprawdziany,
 • prace domowe,
 • dyktanda ortograficzne,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie),
 • aktywność na lekcji i samoocena dokonywana przez uczniów,
 • wygłaszanie tekstów z pamięci,
 • zeszyt przedmiotowy,
 • przygotowanie do lekcji,
 • dodatkowe prace dla chętnych,
 • udział w konkursach i olimpiadach.

 

 1. Sposobem kontroli wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w procesie nauczania są:

 

 kartkówki, sprawdziany, testy, prace klasowe

 prace domowe,

 odpowiedzi ustne,

 zeszyt przedmiotowy

 

 1. Sprawdziany (testy, prace klasowe) są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym półroczu sprawdziany. Przy nieobecności usprawiedliwionej ucznia, termin zaliczenia materiału uczeń uzgadnia z nauczycielem. Jeżeli uczeń z nieuzasadnionych przyczyn odmawia napisania sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 1. Poprawa ocen z pracy klasowej, sprawdzianu, testu jest uzgadniana z nauczycielem, jednak nie dłużej niż dwa tygodnie od pojawienia się ucznia w szkole. Poprawiamy wyłącznie ocenę niedostateczną, chyba, że nauczyciel wyrazi zgodę na poprawę innej oceny. W wypadku poprawy na tę samą ocenę – ocena z poprawy także zostaje wpisana do dziennika.

 

 1. 6. Kartkówek z trzech ostatnich lekcji, kartkówek z treści lektur i dyktand nie poprawiamy – są one zawsze zapowiedziane.

 

 1. Prace domowe są kontrolowane na bieżąco. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę poprawność merytoryczną i językową pracy. Zadania domowe mogą być krótkie lub długoterminowe. Spisywanie (od kolegów, z Internetu, ściąg itp.) tych prac jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

 1. Oceniając twórcze prace pisemne (wypracowania) nauczyciel sprawdza umiejętności uczniów w redagowaniu różnych form wypowiedzi. Ocenie podlega zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, sposób prezentacji, znajomość danej formy wypowiedzi, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, bogactwo słownictwa, konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

 

 1. Nauczyciel ma prawo pytać z 3 ostatnich lekcji lub na lekcji powtórzeniowej z całego działu. Może także sprawdzić wiedzę kilkoro uczniów, którzy są w tym dniu poproszeni o pisemną odpowiedź z trzech ostatnich lekcji (na zasadzie odpowiedzi ustnej). Przy ocenie wypowiedzi ustnej bierze się pod uwagę znajomość zagadnień, samodzielność wypowiedzi, kulturę języka, precyzję, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 

 1. W ciągu półrocza uczeń jest przynajmniej raz oceniany z recytacji utworu poetyckiego lub prozy. Oceniając recytację nauczyciel bierze pod uwagę zgodność z tekstem, płynność (bez zająknięć, poprawek, czekania na podpowiedź), odpowiednią interpretację utworu, intonację, dostosowanie tempa mówienia do treści oraz nastroju utworu.

 

 1. Uczeń może być oceniony za pracę na lekcji (wypowiedź, wnioskowanie, argumentowanie, przygotowanie dodatkowych informacji na lekcję i umiejętne ich wykorzystanie w podczas zajęć, efektywną pracę w zespole, systematyczność, wykonywanie mniejszych dodatkowych prac itp.)
 2. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego uwzględnia się odrabianie prac domowych, systematyczność w zapisywaniu tematów lekcji i notatek z zajęć, prace dodatkowe, estetykę.

 

 1. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza być nieprzygotowanym do lekcji bez względu na powód (wyjątkiem jest zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka z lektury).

Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje „-”. Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną, natomiast trzy plusy ocenę bardzo dobrą. Minusy otrzymuje się za brak zeszytu lub ćwiczeń  podczas gdy zadane było zadanie domowe.

 

 1. Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę (od celującej po niedostateczną).

 

 1. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II półroczu.

 

III. Ogólne wymagania na poszczególne oceny

 

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV – VIII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych – pozytywnych). Wymagania obowiązują w zależności od etapu kształcenia.

 

OCENA CELUJĄCA

 

Otrzymuje ją uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a jego wiedza znacząco wykracza poza obowiązujący program nauczania. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami zarówno w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, jak i praktycznych ujętych w programie nauczania oraz wynikających z podstawy programowej. Kreatywnie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia. Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Bierze udział w konkursach (literackich, ortograficznych, teatralnych lub innych); osiąga w nich sukcesy w szkole i poza szkołą. Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych. Prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który w danym semestrze nie uzyskał ani jednej oceny niedostatecznej, nie zgłaszał braków zadań, przyborów itp., Zawsze w terminie wywiązywał się ze szkolnych obowiązków.

 

OCENA BARDZO DOBRA

 

Otrzymuje uczeń, który bezbłędnie rozpoznaje rodzaje literackie, świadomie posługuje się terminami literackimi, potrafi wymienić ich cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich. Właściwie wskazuje w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji, samodzielnie określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, w swoich poprawnych językowo i komunikatywnych wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich, by odwołać się do wartości uniwersalnych związanych z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji. Prawidłowo wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, poprawnie porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, samodzielnie i twórczo interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i poprawnie określa funkcje tych rodzajów piśmiennictwa, rozpoznaje gatunki dziennikarskie. Samodzielnie znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach,

komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych. W większości bezbłędnie wykonuje zadania o dużej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych. Dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy), Uczeń, który rozumie na czym polega grzeczność językowa i zawsze stosuje ją w wypowiedziach. Swobodnie wykorzystuje znane normy językowe odpowiednie dla wypowiedzi publicznych. Uczeń, który bezbłędnie wykonuje zadania o dużej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych. Tworzy poprawną wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami, zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie. Tworzy spójne wypowiedzi w różnych formach gatunkowych. Poprawnie formułuje pytania do tekstu, dokonuje właściwej interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów. Rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii.

 

OCENA DOBRA

 

Otrzymuje uczeń, który rozpoznaje rodzaje literackie i posługuje się terminami literackimi. Stara się poprawnie określić ich funkcje. Określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, w swoich poprawnych językowo i komunikatywnych wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. Zazwyczaj wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, stara się porządkować informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, w większości samodzielnie interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), wskazuje różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i poprawnie wskazuje główne funkcje tych rodzajów piśmiennictwa, w większości przykładów rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, artykuł, felieton i właściwie określa ich podstawowe cechy. Poprawnie wykonuje zadania o średniej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych. Uczeń, który rozumie na czym polega grzeczność językowa i zawsze stosuje ją w wypowiedziach. Bezbłędnie wykonuje zadania o średniej skali trudności dotyczące wiadomości oraz umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych. Sprawnie gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi, tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami. Zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi. Tworzy spójne wypowiedzi w podstawowych formach gatunkowych. Stara się właściwie interpretować głosowo czytane i wygłaszane teksty. Rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii.

 

OCENA DOSTATECZNA

 

Otrzymuje uczeń, który zna pojęcia : liryka, epika , dramat, określa niektóre cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i klasyfikuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju, zazwyczaj poprawnie posługuje się terminami: pamiętnik, tren, epopeja, umiejąc wymienić ich podstawowe cechy, zna pojęcie ironii, z pomocą nauczyciela określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, w swoich wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. W większości poprawnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego,

popularnonaukowego lub naukowego, stara się samodzielnie interpretować dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), wskazuje niektóre różnice pomiędzy literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką, zazwyczaj rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, felieton, artykuł. Poprawnie wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych, tworzy wykresy zdań wielokrotnie złożonych (łatwiejsze przykłady), zna zasady akcentowania w języku polskim i potrafi wskazać niektóre wyjątki od reguł. Uczeń rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stara się ją stosować. Wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości oraz umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych. Poprawnie rozpoznaje środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych. Tworzy wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: podanie, przemówienie, życiorys, CV, list motywacyjny, sprawozdanie, poprawnie formułuje pytania do tekst oraz rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela rozpoznaje rodzaje literackie: epikę lirykę i dramat i potrafi podać przykłady każdego z nich, według wskazówek nauczyciela rozpoznaje w tekście literackim symbol, rzadko w swoich wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. Zgodnie z sugestiami nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, pomocą nauczyciela interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), potrafi odróżnić literaturę piękną od tekstów nieliterackich. Z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych. Z pomocą nauczyciela dostrzega zróżnicowanie słownictwa, odróżnia język ogólnonarodowy od gwary. Uczeń rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stara się ją stosować w wypowiedziach. Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości oraz umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych. Przy pomocy nauczyciela gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi. Według wskazówek nauczyciela tworzy poprawne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: podanie, przemówienie, życiorys, CV, list motywacyjny, sprawozdanie. Z pomocą nauczyciela rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych wypowiedzi.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Poziom jego wiadomości i umiejętności objętych wymaganiami edukacyjnymi uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

Uczniom posiadającym odpowiednie opinie i orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej dostosowywane są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej poradni.

 

mgr Ewelina Lukas

 KLASA IV

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania kl 4

Język angielski

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV

ko_starland_1_kl.4 (1)

Informatyka

TB_SP_wymagania_inf_4

Religia

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2017-2018 wf

Przyroda

plan-wynikowy-tajemnice-przyrody-2020 (1) (2) (2)

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na  ocenę dopuszczającą. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. Nie uzupełnia ćwiczeń na bieżąco. Nie odrabia zadań domowych. Nie wykazuje chęci do zdobywania wiedzy z przyrody.

Historia
Plastyka 
Matematyka 
Technika
Muzyka 

Klasa V

Język polski

szczegolowe wymagania i kryteria oceniania kl 5

Historia

wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-5-wczoraj-i-dzi

Matematyka

przedmiotowy-system-oceniania-klasa-5

Język angielski

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV

ko_starland_2_kl.5 (1) (1)

 

Religia

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2017-2018 wf

Biologia

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-5 (2)

Muzyka 

klasa 5 kryteria oceniania

Plastyka 

System oceniania z Plastyki dla klas IV,V, VII

Technika 

przedmiotowy-system-oceniania-klas IV – V (1)

Informatyka

TB_SP_wymagania_inf_5

Geografia 

wymag. edukac. kl. 5

 

Klasa VII

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania klasa 7

Historia

wymagania-na-oceny-kl-7-nowa-edycja

Matematyka

przedmiotowe-zasady-oceniania-klasa-7

Język angielski

ko_smart_time_1_kl_7

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV

Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2017-2018 wf

Biologia

wymagania-edukacyjne-dla-klasy-7-nowa-edycja (3)

Fizyka

wymagania edukacyjne FIZYKA kl.7 (1)

Chemia

Wymagania-edukacyjne-z-chemii-P-VII

Język niemiecki

wymagania – Pstrążna

Informatyka 

TB_SP_wymagania_inf_7

Muzyka 

klasa 7 kryteria oceniania

Geografia 

wymag. edukac. kl.7

Religia 

Kryteria_oceniania_z_religii_dla_klasy_VII_szkoly_podstawowej (1)

Klasa VIII

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania klasa 8

Historia

wymagania-na-oceny-kl-8-nowa-edycja

Matematyka

wymagania-z-matematyki-na-poszczegolne-oceny-w-klasie-8-doc

Język angielski

ko_smart_time_2_kl_7-8

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV

Wiedza o społeczeństwie

PSO WOS (1) (1)

Edukacja dla bezpieczeństwa

sp_edb wymagania (2)

Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2017-2018 wf

Biologia

wymagania-edukacyjne-klasa-8-nowa-edycja

Fizyka

wymagania edukacyjne FIZYKA kl. 8 (1)

Chemia

Wymagania-edukacyjne-z-chemii-P-VIII

Język niemiecki

wymagania – Pstrążna (1)

Informatyka 

TB_SP_wymagania_inf_8_

Geografia 

wymag. edukac. kl.8

Religia 

Kryteria_oceniania_z_religii_dla_klasy_VIII_szkoly_podstawowej

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Font size
Colors