Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Wymagania edukacyjne ze wszystkich przedmiotów dla poszczególnych klas:

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I -III)

Wymagania edukacyjne(2)

 

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne(2)

Religia

1SP – pso

Język angielski

ko_new_smiles_1_2017(1)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne(2)

Religia

2SP – pso

Język angielski

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ko_new_smiles_2_2017(1)

Klasa III

Nauczanie wczesnoszkolne

Wymagania edukacyjne(2)

Religia

3SP – pso (1)

Język angielski

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ko_new_smiles_3_2017

Klasa IV

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania kl 4(1)

Procedury obowiązujące na lekcjach języka polskiego w czasie trwania pandemii koronawirusa oraz w przypadku wystąpienia konieczności nauczania zdalnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym Szkole podstawowej im. Kazimierza Wielkiego  w Pstrążnej.

 

I . Nauczanie stacjonarne w czasie zagrożenia epidemiologicznego

 1. Uczniowie wchodzący do sali lekcyjnej są zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa (maseczki lub przyłbice),
 2. Po wejściu do klasy każdy uczeń zajmuje swoje stałe miejsce w sali, posiada własne pomoce dydaktyczne (podręczniki, długopisy itp.),
 3. W sali lekcyjnej uczniowie mogą zdjąć maseczki lub przyłbice,
 4. Uczniowie starają się zachować bezpieczne odstępy,
 5. Ogranicza się prace w grupie. Jeżeli takowe się pojawią, nakazuje się zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa,
 6. Sprawdziany, testy, kartkówki, dyktanda i inne prace pisemne muszą zostać poddane przed ocenieniem dwudniowej kwarantannie – co wydłuży czas oddania prac uczniom,
 7. Nauczyciele mający lekcje z danymi klasami odpowiadają za porządek przy przygotowaniu uczniów do lekcji i po lekcji na podstawie planu lekcji.

 

 1. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z języka polskiego

 

 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej na danym etapie edukacyjnym.

 

Najważniejsze są:

 

 1. a) oceny otrzymane ze sprawdzianów czy testów (w tym sprawdzianu czytania ze zrozumieniem),
 2. b) następnie prace pisemne (dłuższe i krótsze),
 3. c) następnie odpowiedzi ustne i kartkówki z trzech ostatnich lekcji,
 4. d) następnie oceny z pracy na lekcji, pracy w grupach i pracy indywidualne,
 5. e) na końcu oceny z zadań domowych i „+” zdobytych na zajęciach.

 

Przedmiotem oceny z języka polskiego są:

 

 • wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania,
 • rozumienie i umiejętność interpretacji faktów,
 • poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna wypowiedzi,
 • poprawność formułowania wypowiedzi ustnej,
 • znajomość lektur szkolnych,
 • przygotowanie do lekcji,
 • aktywność ucznia na lekcjach,
 • prezentowana przez ucznia postawa.

 

 1. Na ocenę śródroczną i roczną  z języka polskiego składają się oceny różnych form aktywności ucznia np.:

 

 • prace klasowe,
 • sprawdziany,
 • prace domowe,
 • dyktanda ortograficzne,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi  ustne,
 • ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie),
 • aktywność na lekcji i samoocena dokonywana przez uczniów,
 • wygłaszanie tekstów z pamięci,
 • zeszyt przedmiotowy,
 • przygotowanie do lekcji,
 • dodatkowe prace dla chętnych,
 • udział w konkursach i olimpiadach.

 

 1. Sposobem kontroli wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w procesie nauczania są:
 • kartkówki, sprawdziany, testy, prace klasowe
 • prace domowe,
 • odpowiedzi ustne,
 • zeszyt  przedmiotowy

 

 1. Sprawdziany (testy, prace klasowe) sązapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym półroczu sprawdziany. Przy nieobecności usprawiedliwionej ucznia, termin zaliczenia materiału uczeń uzgadnia z nauczycielem. Jeżeli uczeń z nieuzasadnionych przyczyn odmawia napisania sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 2. Poprawa ocenz pracy klasowej, sprawdzianu, testu jest uzgadniana z nauczycielem, jednak nie dłużej niż dwa tygodnie od pojawienia się ucznia w szkole. Poprawiamy wyłącznie ocenę niedostateczną, chyba, że nauczyciel wyrazi zgodę na poprawę innej oceny. W wypadku poprawy na tę samą ocenę – ocena z poprawy także zostaje wpisana do dziennika.
 3. Kartkówek z trzech ostatnich lekcji, kartkówek z treści lektur i dyktand nie poprawiamy – są one zawsze zapowiedziane.
 4. Prace domowesą kontrolowane na bieżąco. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę poprawność merytoryczną i językową pracy. Zadania domowe mogą być krótkie lub długoterminowe. Spisywanie (od kolegów, z internetu, ściąg itp.) tych prac jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 5. Oceniając twórcze prace pisemne (wypracowania) nauczyciel sprawdza umiejętności uczniów w redagowaniu różnych form wypowiedzi. Ocenie podlega zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, sposób prezentacji, znajomość danej formy wypowiedzi, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, bogactwo słownictwa, konstrukcja pracy i jej forma graficzna.
 6. Nauczyciel ma prawo pytać z 3 ostatnich lekcji lub na lekcji powtórzeniowej z całego działu. Przy ocenie wypowiedzi ustnej bierze się pod uwagę znajomość zagadnień, samodzielność wypowiedzi, kulturę języka, precyzję, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
 7. W ciągu półrocza  uczeń jest przynajmniej raz oceniany z recytacjiutworu poetyckiego lub prozy. Oceniając recytację nauczyciel bierze pod uwagę zgodność z tekstem, płynność (bez zająknięć, poprawek, czekania na podpowiedź), odpowiednią interpretację utworu, intonację, dostosowanie tempa mówienia do treści oraz nastroju utworu.
 8. Uczeń może być oceniony za pracę na lekcji (wypowiedź, wnioskowanie, argumentowanie, przygotowanie dodatkowych informacji na lekcję i umiejętne ich wykorzystanie w podczas  zajęć,  efektywną pracę w zespole, systematyczność, wykonywanie mniejszych dodatkowych prac  itp.).
 9. Przy ocenie zeszytu przedmiotowegouwzględnia się odrabianie prac domowych, systematyczność w zapisywaniu tematów lekcji i notatek z zajęć, prace dodatkowe, estetykę.
 10. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza  być  nieprzygotowanym do lekcji bez względu na powód (wyjątkiem jest zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka z lektury).

Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje „-”. Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną, natomiast trzy plusy ocenę bardzo dobrą. Minusy otrzymuje się za brak zeszytu lub ćwiczeń, podczas gdy zadane było zadanie domowe.

 1. Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę (od celującej po niedostateczną).
 2. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II półroczu.

 

III. Ogólne wymagania na poszczególne oceny

 

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV – VIII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych – pozytywnych). Wymagania obowiązują w zależności od etapu kształcenia.

 • OCENA CELUJĄCA

Otrzymuje ją uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a jego wiedza znacząco wykracza poza obowiązujący program nauczania. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami zarówno w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, jak i praktycznych ujętych w programie nauczania oraz wynikających z podstawy programowej. Kreatywnie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia. Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Bierze udział w konkursach (literackich, ortograficznych, teatralnych lub innych); osiąga w nich sukcesy w szkole i poza szkołą. Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych. Prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który w danym semestrze nie uzyskał ani jednej oceny niedostatecznej, nie zgłaszał braków zadań, przyborów itp., Zawsze w terminie wywiązywał się ze szkolnych obowiązków.

 • OCENA BARDZO DOBRA

Otrzymuje uczeń, który bezbłędnie rozpoznaje rodzaje literackie, świadomie posługuje się terminami literackimi, potrafi wymienić ich cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich.  Właściwie wskazuje w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji, samodzielnie określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, w swoich poprawnych językowo i komunikatywnych wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich, by odwołać się do wartości uniwersalnych związanych z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji. Prawidłowo wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, poprawnie porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, samodzielnie i twórczo interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i poprawnie określa funkcje tych rodzajów piśmiennictwa, rozpoznaje gatunki dziennikarskie. Samodzielnie znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych. W większości bezbłędnie wykonuje zadania o dużej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych. Dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy), Uczeń, który rozumie na czym polega grzeczność językowa i zawsze stosuje ją w wypowiedziach. Swobodnie wykorzystuje znane normy językowe odpowiednie dla wypowiedzi publicznych. Uczeń, który bezbłędnie wykonuje zadania o dużej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych. Tworzy poprawną wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami, zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie. Tworzy spójne wypowiedzi w różnych formach gatunkowych. Poprawnie formułuje pytania do tekstu, dokonuje właściwej interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów. Rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii.

 • OCENA DOBRA

Otrzymuje uczeń, który rozpoznaje rodzaje literackie i posługuje się terminami literackimi. Stara się poprawnie określić ich funkcje. Określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, w swoich poprawnych językowo i komunikatywnych wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. Zazwyczaj wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, stara się porządkować informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, w większości samodzielnie interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), wskazuje różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i poprawnie wskazuje główne funkcje tych rodzajów piśmiennictwa, w większości przykładów rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, artykuł, felieton i właściwie określa ich podstawowe cechy. Poprawnie wykonuje zadania o średniej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych. Uczeń, który rozumie na czym polega grzeczność językowa i zawsze stosuje ją w wypowiedziach. Bezbłędnie wykonuje zadania o średniej skali trudności dotyczące wiadomości oraz umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych. Sprawnie gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi, tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami. Zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi. Tworzy spójne wypowiedzi w podstawowych formach gatunkowych. Stara się właściwie interpretować głosowo czytane i wygłaszane teksty. Rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii.

 • OCENA DOSTATECZNA

Otrzymuje uczeń, który zna pojęcia : liryka, epika , dramat, określa niektóre cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i klasyfikuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju, zazwyczaj poprawnie posługuje się terminami: pamiętnik, tren, epopeja, umiejąc wymienić ich podstawowe cechy, zna pojęcie ironii, z pomocą nauczyciela określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich, w swoich wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. W większości poprawnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, stara się samodzielnie interpretować dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), wskazuje niektóre różnice pomiędzy literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką, zazwyczaj rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, felieton, artykuł. Poprawnie wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych,  tworzy wykresy zdań wielokrotnie złożonych (łatwiejsze przykłady), zna zasady akcentowania w języku polskim i potrafi wskazać niektóre wyjątki od reguł. Uczeń rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stara się ją stosować. Wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości oraz umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych. Poprawnie rozpoznaje środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych. Tworzy wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: podanie, przemówienie, życiorys, CV, list motywacyjny, sprawozdanie, poprawnie formułuje pytania do tekst oraz rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych opinii.

 • OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela rozpoznaje rodzaje literackie: epikę lirykę i dramat i potrafi podać przykłady każdego z nich, według wskazówek nauczyciela rozpoznaje w tekście literackim symbol, rzadko w swoich wypowiedziach wykorzystuje interpretację utworów literackich. Zgodnie z sugestiami nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego, pomocą nauczyciela interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafikę, rzeźbę, fotografię), potrafi odróżnić literaturę piękną od tekstów nieliterackich. Z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości i umiejętności z gramatyki opisowej wprowadzonych w klasach programowo niższych. Z pomocą nauczyciela dostrzega zróżnicowanie słownictwa, odróżnia język ogólnonarodowy od gwary. Uczeń rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stara się ją stosować w wypowiedziach. Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje zadania o niewielkiej skali trudności dotyczące wiadomości oraz umiejętności z ortografii i interpunkcji wprowadzonych w klasach programowo niższych. Przy pomocy nauczyciela gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi. Według wskazówek nauczyciela tworzy poprawne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: podanie, przemówienie, życiorys, CV, list motywacyjny, sprawozdanie. Z pomocą nauczyciela rozwija umiejętność formułowania komunikatywnych, poprawnych wypowiedzi.

 • OCENA NIEDOSTATECZNA

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Poziom jego wiadomości i umiejętności objętych wymaganiami edukacyjnymi uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

 

Uczniom posiadającym odpowiednie opinie i orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej dostosowywane są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej poradni.

 

 

 1. Wymagania i ocenianie podczas pracy zdalnej

 

 1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 2. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dziennik elektroniczny;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online (platforma Classroom oraz Office 365);
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • kontakt telefoniczny, SMS-owy z nauczycielem.
 1. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.
 2. Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów z SPE.

 

 1. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej, nauczyciel może zadecydować o ich ocenie. Oceny wpisujemy do dziennika elektronicznego.
 2. Wystawiając ocenę śródroczną/roczną należy brać pod uwagę dotychczasową pracę ucznia na zajęciach stacjonarnych, pracę podczas zajęć zdalnych oraz specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciel uwzględnia ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
 3. Nauczyciel w pracy zdalnej może organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia. Uczniowie mają obowiązek wywiązywać się z terminowości zadań.
 4. Ocenę śródroczną/roczną z zachowania wystawia wychowawca klasy. Opiera się on na zasadach ujętych w Statucie Szkoły, jak również na własnych obserwacjach zachowania ucznia. Także tutaj należy brać pod uwagę specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.
 5. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.
 6. Uczniowie podczas zdalnego nauczania będą oceniani za zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania, spotkania na zajęciach on-line.
 7. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela we wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć, a więc wiąże się z otrzymaniem „-”. (Trzy minusy – ocena ndst, trzy plusy ocena bdb).
 8. Podczas ewentualnego przejścia na zdalne nauczanie wszyscy uczniowie mają obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, tak jak na zajęciach stacjonarnych.
 9. W czasie trwania zdalnej godziny lekcyjnej uczniowie są zobowiązani do podjęcia aktywności online.
 10. Podczas zdalnego nauczania uczeń zdobywa oceny cząstkowe podobnie jak podczas pracy stacjonarnej. Podczas tego typu nauki, przy wystawianiu oceny semestralnej czy rocznej bierze się pod uwagę wszystkie dotychczasowe oceny cząstkowe, wkład pracy ucznia, zaangażowanie oraz systematyczność, mając na uwadze ogólne wymagania edukacyjne i kryteria oceniania dla poszczególnych klas.

 

 

 1. V. Warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Nauczyciel dostosowuje program nauczania w taki sposób, aby uczeń mógł go zrealizować w sposób zdalny.
 2. W dalszym ciągu, tak jak na zajęciach stacjonarnych dostosowuje się metody i formy wynikające z dostosowania w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej do psychofizycznych możliwości danego ucznia.
 3. Po konsultacji z nauczycielem uczniowi posiadającemu orzeczenie bądź opinię można podczas pracy zdalnej:

– skrócić notatki do najważniejszych informacji,

– wydłużyć czas oddania pracy,

– skrócić treść lektury do przeczytania ograniczając się do najważniejszych rozdziałów,

– podać termin dodatkowych konsultacji,

– podać termin konsultacji indywidualnych,

– dostosować trudność i ilość  zadań do możliwości ucznia,

– umożliwić korzystanie z pomocy nauczyciela przez e-dziennik, platformę Office 365 lub inną formę ustaloną z nauczycielem.

 1. Nauczyciel zobowiązuje się do nie wyciągania konsekwencji z działań, których uczeń za pomocą zdalnych narzędzi nie jest w stanie wykonać samodzielnie (np. zrobienie prezentacji, wysłanie pliku w określonym formacie itp.).
 2. Uczeń mający specjalne potrzeby edukacyjne podlega takim samym kryteriom oceniania jak podczas pracy stacjonarnej, ale prze wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej bierze się także pod uwagę wkład pracy, systematyczność i zaangażowanie ucznia w zdalne nauczanie.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Szczegółowe kryteria oceniania dla klas IV, VI, VII I VIII na poszczególne oceny znajdują się także w sali lekcyjnej każdej klasy w ZSP Pstrążna.

mgr Ewelina Lukas

 

Historia

historia klasa IV(1)

Matematyka

przedmiotowe-zasady-oceniania-klasa-4

Język angielski

ko_starland_1_kl.4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Informatyka

przedmiotowy-system-oceniania-klasa-4

Religia

4SP-pso

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne po nowemu kl. IV – VIII

Klasa VI

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania klasa 6(1)

Historia

wymagania-na-oceny-kl-6

Matematyka

przedmiotowy-system-oceniania-klasa-6

Język angielski

ko_starland_3_kl.6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Religia

6SP – pso

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne po nowemu kl. IV – VIII

Biologia

wymagania-edukacyjne-klasa-6

Klasa VII

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania klasa 7(1)

Historia

wymagania-na-oceny-kl-7

Matematyka

przedmiotowe-zasady-oceniania-klasa-7

Język angielski

ko_smart_time_1_kl_7

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne po nowemu kl. IV – VIII

Biologia

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7

Fizyka

Fizyka Kryteria ocen kl.VII

Chemia

Wymagania edukacyjne z chemii P VII

Klasa VIII

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania klasa 8(1)

Historia

wymagania-na – oceny-kl-8

Matematyka

wymagania-z-matematyki-na-poszczegolne-oceny-w-klasie-8-doc

Język angielski

ko_smart_time_2_kl_7-8

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Wiedza o społeczeństwie

PSO WOS

Edukacja dla bezpieczeństwa

edb wymagania

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne po nowemu kl. IV – VIII

Biologia

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-8

Fizyka

Fizyka Kryteria ocen kl.VIII

Chemia

Wymagania edukacyjne z chemii P VIII