11212212121212

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Wymagania edukacyjne ze wszystkich przedmiotów dla poszczególnych klas – rok szkolny 2022/2023

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I -III)

Wymagania edukacyjne (1)

Język angielski – wymagania dla klas I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

1 września 2022 roku

 

Rok szkolny 2022/2023

Podręczniki: Rebecca Adlar i Dorota Sikora- Banasiak: Super Heroes 1 i 2

Oceny semestralne i końcowo- roczne są ocenami opisowymi.

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

– w pełni opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna materiał leksykalny i używa słownictwa poznanego na lekcji;

· prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie, starannie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika oraz te, które zawarte są w zeszycie ćwiczeń;

· systematycznie odrabia zadania domowe;

· bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji;

· angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· bardzo chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

– opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· często potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna i używa słowa i zwroty poznane na lekcji;

· prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie, starannie i najczęściej bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, a także te, które zawarte są w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;

· aktywnie uczestniczy w lekcji;

· angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrafi w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna i używa większości słów poznanych na lekcji;

· potrzebuje czasem pomocy nauczyciela przy używaniu dłuższych zwrotów;

· generalnie prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie i na ogół bezbłędnie i starannie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, a także zadania znajdujące się w zeszycie ćwiczeń;

· -systematycznie odrabia zadania domowe;

· aktywnie uczestniczy w lekcji;

· zazwyczaj angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

w stopniu wystarczającym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrzebuje drobnej pomocy nauczyciela, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· kojarzy i z pomocą nauczyciela poprawnie używa dużej części słów zaprezentowanych na lekcji;

· nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów;

· prawidłowo reaguje na polecenia, jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;

· raczej systematycznie, poprawnie i starannie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, wykonuje też materiał w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe, czasem popełniając błędy;

· przeważnie „aktywnie” uczestniczy w lekcji;

· śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

– w stopniu minimalnym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrzebuje pomocy nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna stosunkowo mało słów i zwrotów zaprezentowanych na lekcji;

· nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;

· prawidłowo reaguje na polecenia, tylko jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;

· niesystematycznie i czasem błędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika;

· rzadko wykonuje zadania w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;

· rzadko czynnie uczestniczy w lekcji;

· nie potrafi pracować indywidualnie;

· czasami uczestniczy w śpiewaniu piosenek i recytowaniu rymowanek.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie nauczania:

· nawet z pomocą nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania nie jest w stanie poprawnie imitować zaprezentowanych dźwięków;

· nie zna prawie żadnego słowa i zwrotu zaprezentowanego na lekcji;

· w ogóle nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;

· nieprawidłowo albo wcale nie reaguje na polecenia;

· rzadko, często błędnie, wykonuje ćwiczenia z podręcznika i inne zadania wdrażające do pisania;

· wyjątkowo rzadko uczestniczy w lekcji;

· niechętnie pracuje indywidualnie;

· niedokładnie, niepoprawnie albo wcale nie wykonuje zadań domowych;

· na ogół nie uczestniczy w śpiewaniu piosenek i recytowaniu rymowanek.

Uczeń otrzymuje ocenę opisową na podstawie: aktywności na lekcji; pracy indywidualnej; systematyczności i staranności prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego; aktywności w czasie śpiewania piosenek, recytowania rymowanek; znajomości poznanego słownictwa, sprawdzanego w formie zabawy i/lub krótkich testów i/lub odpowiedzi ustnej; wykonanych zadań domowych.

mgr Anna Tesarczyk

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne (1)

Religia

1_kl_sp_przedmiotowy_system_oceniania (3)

Język angielski

super-heroes-1-kryteria-oceniania (1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

1 września 2022 roku

 

Rok szkolny 2022/2023

Podręczniki: Rebecca Adlar i Dorota Sikora- Banasiak: Super Heroes 1 i 2

Oceny semestralne i końcowo- roczne są ocenami opisowymi.

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

– w pełni opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna materiał leksykalny i używa słownictwa poznanego na lekcji;

· prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie, starannie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika oraz te, które zawarte są w zeszycie ćwiczeń;

· systematycznie odrabia zadania domowe;

· bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji;

· angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· bardzo chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

– opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· często potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna i używa słowa i zwroty poznane na lekcji;

· prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie, starannie i najczęściej bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, a także te, które zawarte są w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;

· aktywnie uczestniczy w lekcji;

· angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrafi w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna i używa większości słów poznanych na lekcji;

· potrzebuje czasem pomocy nauczyciela przy używaniu dłuższych zwrotów;

· generalnie prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie i na ogół bezbłędnie i starannie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, a także zadania znajdujące się w zeszycie ćwiczeń;

· -systematycznie odrabia zadania domowe;

· aktywnie uczestniczy w lekcji;

· zazwyczaj angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

w stopniu wystarczającym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrzebuje drobnej pomocy nauczyciela, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· kojarzy i z pomocą nauczyciela poprawnie używa dużej części słów zaprezentowanych na lekcji;

· nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów;

· prawidłowo reaguje na polecenia, jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;

· raczej systematycznie, poprawnie i starannie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, wykonuje też materiał w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe, czasem popełniając błędy;

· przeważnie „aktywnie” uczestniczy w lekcji;

· śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

– w stopniu minimalnym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrzebuje pomocy nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna stosunkowo mało słów i zwrotów zaprezentowanych na lekcji;

· nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;

· prawidłowo reaguje na polecenia, tylko jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;

· niesystematycznie i czasem błędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika;

· rzadko wykonuje zadania w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;

· rzadko czynnie uczestniczy w lekcji;

· nie potrafi pracować indywidualnie;

· czasami uczestniczy w śpiewaniu piosenek i recytowaniu rymowanek.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie nauczania:

· nawet z pomocą nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania nie jest w stanie poprawnie imitować zaprezentowanych dźwięków;

· nie zna prawie żadnego słowa i zwrotu zaprezentowanego na lekcji;

· w ogóle nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;

· nieprawidłowo albo wcale nie reaguje na polecenia;

· rzadko, często błędnie, wykonuje ćwiczenia z podręcznika i inne zadania wdrażające do pisania;

· wyjątkowo rzadko uczestniczy w lekcji;

· niechętnie pracuje indywidualnie;

· niedokładnie, niepoprawnie albo wcale nie wykonuje zadań domowych;

· na ogół nie uczestniczy w śpiewaniu piosenek i recytowaniu rymowanek.

Uczeń otrzymuje ocenę opisową na podstawie: aktywności na lekcji; pracy indywidualnej; systematyczności i staranności prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego; aktywności w czasie śpiewania piosenek, recytowania rymowanek; znajomości poznanego słownictwa, sprawdzanego w formie zabawy i/lub krótkich testów i/lub odpowiedzi ustnej; wykonanych zadań domowych.

mgr Anna Tesarczyk

 

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne (1)

Religia

2_kl_sp_przedmiotowy_system_oceniania (1)

 

Język angielski

super-heroes-2-kryteria-oceniania-1 (1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

1 września 2022 roku

 

Rok szkolny 2022/2023

Podręczniki: Rebecca Adlar i Dorota Sikora- Banasiak: Super Heroes 1 i 2

Oceny semestralne i końcowo- roczne są ocenami opisowymi.

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

– w pełni opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna materiał leksykalny i używa słownictwa poznanego na lekcji;

· prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie, starannie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika oraz te, które zawarte są w zeszycie ćwiczeń;

· systematycznie odrabia zadania domowe;

· bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji;

· angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· bardzo chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

– opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· często potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna i używa słowa i zwroty poznane na lekcji;

· prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie, starannie i najczęściej bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, a także te, które zawarte są w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;

· aktywnie uczestniczy w lekcji;

· angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrafi w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna i używa większości słów poznanych na lekcji;

· potrzebuje czasem pomocy nauczyciela przy używaniu dłuższych zwrotów;

· generalnie prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie i na ogół bezbłędnie i starannie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, a także zadania znajdujące się w zeszycie ćwiczeń;

· -systematycznie odrabia zadania domowe;

· aktywnie uczestniczy w lekcji;

· zazwyczaj angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

w stopniu wystarczającym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrzebuje drobnej pomocy nauczyciela, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· kojarzy i z pomocą nauczyciela poprawnie używa dużej części słów zaprezentowanych na lekcji;

· nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów;

· prawidłowo reaguje na polecenia, jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;

· raczej systematycznie, poprawnie i starannie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, wykonuje też materiał w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe, czasem popełniając błędy;

· przeważnie „aktywnie” uczestniczy w lekcji;

· śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

– w stopniu minimalnym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrzebuje pomocy nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna stosunkowo mało słów i zwrotów zaprezentowanych na lekcji;

· nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;

· prawidłowo reaguje na polecenia, tylko jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;

· niesystematycznie i czasem błędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika;

· rzadko wykonuje zadania w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;

· rzadko czynnie uczestniczy w lekcji;

· nie potrafi pracować indywidualnie;

· czasami uczestniczy w śpiewaniu piosenek i recytowaniu rymowanek.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie nauczania:

· nawet z pomocą nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania nie jest w stanie poprawnie imitować zaprezentowanych dźwięków;

· nie zna prawie żadnego słowa i zwrotu zaprezentowanego na lekcji;

· w ogóle nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;

· nieprawidłowo albo wcale nie reaguje na polecenia;

· rzadko, często błędnie, wykonuje ćwiczenia z podręcznika i inne zadania wdrażające do pisania;

· wyjątkowo rzadko uczestniczy w lekcji;

· niechętnie pracuje indywidualnie;

· niedokładnie, niepoprawnie albo wcale nie wykonuje zadań domowych;

· na ogół nie uczestniczy w śpiewaniu piosenek i recytowaniu rymowanek.

Uczeń otrzymuje ocenę opisową na podstawie: aktywności na lekcji; pracy indywidualnej; systematyczności i staranności prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego; aktywności w czasie śpiewania piosenek, recytowania rymowanek; znajomości poznanego słownictwa, sprawdzanego w formie zabawy i/lub krótkich testów i/lub odpowiedzi ustnej; wykonanych zadań domowych.

mgr Anna Tesarczyk

 

Klasa III

Nauczanie wczesnoszkolne

Wymagania edukacyjne (1)

Język angielski

super-heroes-3-kryteria-oceniania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

1 września 2022 roku

 

Rok szkolny 2022/2023

Podręczniki: Rebecca Adlar i Dorota Sikora- Banasiak: Super Heroes 1 i 2

Oceny semestralne i końcowo- roczne są ocenami opisowymi.

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

– w pełni opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna materiał leksykalny i używa słownictwa poznanego na lekcji;

· prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie, starannie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika oraz te, które zawarte są w zeszycie ćwiczeń;

· systematycznie odrabia zadania domowe;

· bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji;

· angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· bardzo chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

– opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· często potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna i używa słowa i zwroty poznane na lekcji;

· prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie, starannie i najczęściej bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, a także te, które zawarte są w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;

· aktywnie uczestniczy w lekcji;

· angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrafi w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna i używa większości słów poznanych na lekcji;

· potrzebuje czasem pomocy nauczyciela przy używaniu dłuższych zwrotów;

· generalnie prawidłowo reaguje na polecenia;

· systematycznie i na ogół bezbłędnie i starannie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, a także zadania znajdujące się w zeszycie ćwiczeń;

· -systematycznie odrabia zadania domowe;

· aktywnie uczestniczy w lekcji;

· zazwyczaj angażuje się w czasie pracy indywidualnej;

· chętnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

w stopniu wystarczającym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrzebuje drobnej pomocy nauczyciela, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· kojarzy i z pomocą nauczyciela poprawnie używa dużej części słów zaprezentowanych na lekcji;

· nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów;

· prawidłowo reaguje na polecenia, jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;

· raczej systematycznie, poprawnie i starannie wykonuje ćwiczenia z podręcznika, wykonuje też materiał w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe, czasem popełniając błędy;

· przeważnie „aktywnie” uczestniczy w lekcji;

· śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

– w stopniu minimalnym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

· potrzebuje pomocy nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;

· zna stosunkowo mało słów i zwrotów zaprezentowanych na lekcji;

· nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;

· prawidłowo reaguje na polecenia, tylko jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;

· niesystematycznie i czasem błędnie wykonuje ćwiczenia z podręcznika;

· rzadko wykonuje zadania w zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;

· rzadko czynnie uczestniczy w lekcji;

· nie potrafi pracować indywidualnie;

· czasami uczestniczy w śpiewaniu piosenek i recytowaniu rymowanek.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie nauczania:

· nawet z pomocą nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania nie jest w stanie poprawnie imitować zaprezentowanych dźwięków;

· nie zna prawie żadnego słowa i zwrotu zaprezentowanego na lekcji;

· w ogóle nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;

· nieprawidłowo albo wcale nie reaguje na polecenia;

· rzadko, często błędnie, wykonuje ćwiczenia z podręcznika i inne zadania wdrażające do pisania;

· wyjątkowo rzadko uczestniczy w lekcji;

· niechętnie pracuje indywidualnie;

· niedokładnie, niepoprawnie albo wcale nie wykonuje zadań domowych;

· na ogół nie uczestniczy w śpiewaniu piosenek i recytowaniu rymowanek.

Uczeń otrzymuje ocenę opisową na podstawie: aktywności na lekcji; pracy indywidualnej; systematyczności i staranności prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego; aktywności w czasie śpiewania piosenek, recytowania rymowanek; znajomości poznanego słownictwa, sprawdzanego w formie zabawy i/lub krótkich testów i/lub odpowiedzi ustnej; wykonanych zadań domowych.

mgr Anna Tesarczyk

Religia

3_kl_sp_przedmiotowy_system_oceniania

Klasa IV-VIII

Język angielski

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII

Rok szkolny 2022/2023

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-poprawnie operuje słownictwem i strukturami;

-przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

-nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

-posiada duży zasób słownictwa i swobodnie posługuje się językiem angielskim podczas lekcji (zadaje pytania, reaguje na polecenia wydawane w języku angielskim, używa zwrotów grzecznościowych, itp.)

-samodzielnie rozwija i posługuje się słownictwem związanym z tematyką poznawaną na lekcjach;

-z dużym zaangażowaniem przygotowuje się do konkursów językowych i bierze w nich udział ;

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługując się językiem angielskim;

-nie popełnia błędów w wymowie poznanych na lekcjach (w całym cyklu edukacyjnym) słów i zwrotów;

-bezbłędnie zna alfabet i płynnie literuje wyrazy;

-posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy, stosuje zwroty grzecznościowe;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-zna i poprawnie wykorzystuje zasady i struktury gramatyczne oraz słownictwo zgodnie z zakresem tematycznym podstawy programowej;

-potrafi wyrazić opinie na dany temat, sugestie, rekomendacje, porady;

-bardzo dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-prawidłowo tworzy pytania szczegółowe i ogólne;

-doskonale rozróżnia i posługuje się językiem formalnym i nieformalnym;

-bez problemu wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących życia codziennego;

-rozumie teksty czytane i potrafi znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania;

-omówione teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

-potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze teksty o wyznaczonej długości, przytacza wypowiedzi;

-bezbłędnie rozpoznaje symbole i skróty słowne;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki, określa chronologię zdarzeń w tekście;

-właściwie redaguje zaproszenia i odpowiedzi na nie, listy, e-maile, kartki, zapiski na blogu, projektuje reklamę, tworzy opis;

-właściwie odczytuje dane z kart, wykresów, rozkładów, itp., poprawnie odczytuje i zapisuje małe i duże liczby, określa odcinki czasu i wskazuje godziny;

-rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

-nie popełnia błędów w pisowni.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-opanował i dysponuje znaczną ilością słownictwa poznanego na lekcjach, co pozwala mu na swobodne wypowiadanie się;

-umie budować zrozumiałe zdania ustnie i pisemnie zawierające poznane struktury i słownictwo;

-potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

-dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-swobodnie wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących wcześniej przerabianych sytuacji z życia codziennego;

-wyraża swoją opinię na tematy związane z lekcją, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi;

-czyta i tłumaczy teksty popełniając nieliczne błędy;

-potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym oraz ze słyszanych wypowiedzi;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki i chronologię w tekście; kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, naprowadzony przez nauczyciela potrafi go poprawić;

-redagując wypowiedź pisemną popełnia nieliczne błędy;

-na ogół nie popełnia błędów w wymowie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-zna ponad połowę wprowadzonych na lekcjach słów z poszczególnych dziedzin;

-potrafi poprawnie wymówić większość słów, częściej popełnia błędy w pisowni;

-zna podstawowe struktury gramatyczne i potrafi je zastosować w zdaniu korzystając ze wzoru;

-tworzy krótkie wypowiedzi, popełniając błędy, które w niewielkim stopniu wpływają na ich zrozumienie, stosując częściowo właściwą formę i styl;

-we współpracy z kolegą/koleżanką tworzy dialog sprawdzający materiał poznany na lekcjach, który jest zrozumiały dla słuchacza;

-rozróżnia poznane czasy gramatyczne sugerując się przysłówkami częstotliwości;

-umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

-rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi;

-rozumie ogólnie tekst, ale ma problemy ze znalezieniem informacji szczegółowych;

-w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu;

-ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie zawsze wykonuje zadania domowe.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i zapisać;

-często niepoprawnie używa poznane słownictwo;

-potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

-popełnia liczne błędy w ćwiczeniach gramatycznych;

-czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie;

-rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź;

-rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie i stara się właściwie na nie reagować;

-pracuje z pomocą nauczyciela;

-czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

-tłumaczy zaledwie pojedyncze słowa w tekście;

-rzadko zabiera głos w rozmowie;

-ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

-często błędnie stosuje spójniki i znaki interpunkcyjne;

-ma liczne braki w zeszycie przedmiotowym i zadaniach domowych.

 

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który(nawet z pomocą nauczyciela) :

(- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami;

– ma bardzo ubogie słownictwo;

– nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń;

– nie potrafi przekazać elementarnych informacji;

– nie potrafi napisać nawet prostego zdania;

– nie odrabia zadań domowych, nie jest aktywny na lekcjach, nie poprawia ocen niedostatecznych, które otrzymał z testów, czy braków zadań.

 

 

Dostosowanie wymagań dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza wskazane zagadnienia na ocenę bardzo dobrą.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając sporadyczne błędy;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru;

-stara się pytać i prosić o informacje związane z zagadnieniami omawianymi na lekcji w języku angielskim;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (12);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań;

-porównuje ilustracje oraz wyraża swoje opinie na tematy opisane w tekstach, prostymi zdaniami zgodnie ze wzorem;

-reaguje na krótkie komunikaty prostą odpowiedzią;

-poprawnie wymawia i zapisuje większość poznanych słów;

-stara się poprawnie literować wyrazy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając ograniczoną liczbę błędów;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru, popełniając nieliczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (10);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając drobne błędy;

-popełnia nieliczne błędy w pisowni i wymowie;

-literuje powoli popełniając nieliczne błędy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych popartych komentarzem nauczyciela i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając liczne błędy;

-tworzy opisy prostymi zdaniami według wzoru, popełniając liczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy, czasem je myląc;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem lub drobną podpowiedzią;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (8);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając liczne błędy;

-popełnia błędy literując wyrazy, jednak w większości potrafi się poprawić naprowadzony przez nauczyciela;

-popełnia liczne błędy w wymowie i pisowni;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie często używane polecenia poparte gestem, lub dodatkową podpowiedzią i przeważnie właściwie na nie reaguje;

-tworzy opisy zgodnie ze wzorem popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi;

-układa zdania w różnych czasach gramatycznych z rozsypanki wyrazowej patrząc na wzór, robiąc drobne błędy; ma problemy z tworzeniem pytań i przeczeń zgodnie ze wzorem;

-zna niewielką ilość słów z danej dziedziny (6);

-w większości wymawia i zapisuje słowa niepoprawnie;

-pracuje z pomocą nauczyciela.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VIII

 

1. Uczniowie oceniani są na podstawie odpowiedzi ustnych, kartkówek (zapowiedzianych i niezapowiedzianych), sprawdzianów z całego działu (zapowiedzianych tydzień wcześniej) oraz zadań domowych, które mają formę krótkich wypracowań, ćwiczeń gramatycznych w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń oraz projektów plastycznych.

2.W uzasadnionych wypadkach uczeń ma prawo zgłosić brak zadania lub nieprzygotowanie. W takiej sytuacji zadanie powinno być nadrobione na lekcję następną. Jeżeli uczeń często nie odrabia zadań domowych, będzie z nich pytany w tym dniu, na który zadanie zostało zadane.

3. W momencie omawiania zadanych ćwiczeń na forum klasy, osoby które zgłosiły brak zadania powinny go na bieżąco uzupełniać.

4. W wypadku ponad tygodniowej nieobecności uczeń ma tydzień czasu na nadrobienie zaległości. Wszystkie notatki w zeszycie powinny być uzupełnione.

5. W przypadku nieobecności podczas sprawdzianów uczeń będzie je pisał w terminie ustalonym z nauczycielem. Podobnie uczeń,

który wrócił do szkoły w dniu pisania sprawdzianu po ponad dwutygodniowej nieobecności będzie mógł go pisać w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem.

6. Wyniki sprawdzianów są szczegółowo omawiane z uczniami na lekcji, a następnie dokument jest przechowywany w specjalnie do tego założonej teczce (w formie portfolio

7. Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanych ocen niedostatecznych i dopuszczających zgodnie ze statutem szkoły. Termin i zakres danego materiału do poprawy powinien być ustalany indywidualnie z nauczycielem.

8. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych -największe znaczenie mają odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki; mniejsze znaczenie zadania domowe itd. Istotne jest również zaangażowanie i możliwości ucznia oraz stosunek do przedmiotu i systematyczność.

mgr Anna Tesarczyk

 

 KLASA IV

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania kl 4 (1)

 

Język angielski

ko_starland_1_kl.4 (1)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII

Rok szkolny 2022/2023

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-poprawnie operuje słownictwem i strukturami;

-przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

-nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

-posiada duży zasób słownictwa i swobodnie posługuje się językiem angielskim podczas lekcji (zadaje pytania, reaguje na polecenia wydawane w języku angielskim, używa zwrotów grzecznościowych, itp.)

-samodzielnie rozwija i posługuje się słownictwem związanym z tematyką poznawaną na lekcjach;

-z dużym zaangażowaniem przygotowuje się do konkursów językowych i bierze w nich udział ;

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługując się językiem angielskim;

-nie popełnia błędów w wymowie poznanych na lekcjach (w całym cyklu edukacyjnym) słów i zwrotów;

-bezbłędnie zna alfabet i płynnie literuje wyrazy;

-posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy, stosuje zwroty grzecznościowe;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-zna i poprawnie wykorzystuje zasady i struktury gramatyczne oraz słownictwo zgodnie z zakresem tematycznym podstawy programowej;

-potrafi wyrazić opinie na dany temat, sugestie, rekomendacje, porady;

-bardzo dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-prawidłowo tworzy pytania szczegółowe i ogólne;

-doskonale rozróżnia i posługuje się językiem formalnym i nieformalnym;

-bez problemu wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących życia codziennego;

-rozumie teksty czytane i potrafi znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania;

-omówione teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

-potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze teksty o wyznaczonej długości, przytacza wypowiedzi;

-bezbłędnie rozpoznaje symbole i skróty słowne;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki, określa chronologię zdarzeń w tekście;

-właściwie redaguje zaproszenia i odpowiedzi na nie, listy, e-maile, kartki, zapiski na blogu, projektuje reklamę, tworzy opis;

-właściwie odczytuje dane z kart, wykresów, rozkładów, itp., poprawnie odczytuje i zapisuje małe i duże liczby, określa odcinki czasu i wskazuje godziny;

-rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

-nie popełnia błędów w pisowni.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-opanował i dysponuje znaczną ilością słownictwa poznanego na lekcjach, co pozwala mu na swobodne wypowiadanie się;

-umie budować zrozumiałe zdania ustnie i pisemnie zawierające poznane struktury i słownictwo;

-potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

-dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-swobodnie wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących wcześniej przerabianych sytuacji z życia codziennego;

-wyraża swoją opinię na tematy związane z lekcją, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi;

-czyta i tłumaczy teksty popełniając nieliczne błędy;

-potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym oraz ze słyszanych wypowiedzi;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki i chronologię w tekście; kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, naprowadzony przez nauczyciela potrafi go poprawić;

-redagując wypowiedź pisemną popełnia nieliczne błędy;

-na ogół nie popełnia błędów w wymowie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-zna ponad połowę wprowadzonych na lekcjach słów z poszczególnych dziedzin;

-potrafi poprawnie wymówić większość słów, częściej popełnia błędy w pisowni;

-zna podstawowe struktury gramatyczne i potrafi je zastosować w zdaniu korzystając ze wzoru;

-tworzy krótkie wypowiedzi, popełniając błędy, które w niewielkim stopniu wpływają na ich zrozumienie, stosując częściowo właściwą formę i styl;

-we współpracy z kolegą/koleżanką tworzy dialog sprawdzający materiał poznany na lekcjach, który jest zrozumiały dla słuchacza;

-rozróżnia poznane czasy gramatyczne sugerując się przysłówkami częstotliwości;

-umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

-rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi;

-rozumie ogólnie tekst, ale ma problemy ze znalezieniem informacji szczegółowych;

-w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu;

-ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie zawsze wykonuje zadania domowe.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i zapisać;

-często niepoprawnie używa poznane słownictwo;

-potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

-popełnia liczne błędy w ćwiczeniach gramatycznych;

-czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie;

-rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź;

-rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie i stara się właściwie na nie reagować;

-pracuje z pomocą nauczyciela;

-czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

-tłumaczy zaledwie pojedyncze słowa w tekście;

-rzadko zabiera głos w rozmowie;

-ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

-często błędnie stosuje spójniki i znaki interpunkcyjne;

-ma liczne braki w zeszycie przedmiotowym i zadaniach domowych.

 

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który(nawet z pomocą nauczyciela) :

(- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami;

– ma bardzo ubogie słownictwo;

– nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń;

– nie potrafi przekazać elementarnych informacji;

– nie potrafi napisać nawet prostego zdania;

– nie odrabia zadań domowych, nie jest aktywny na lekcjach, nie poprawia ocen niedostatecznych, które otrzymał z testów, czy braków zadań.

 

 

Dostosowanie wymagań dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza wskazane zagadnienia na ocenę bardzo dobrą.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając sporadyczne błędy;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru;

-stara się pytać i prosić o informacje związane z zagadnieniami omawianymi na lekcji w języku angielskim;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (12);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań;

-porównuje ilustracje oraz wyraża swoje opinie na tematy opisane w tekstach, prostymi zdaniami zgodnie ze wzorem;

-reaguje na krótkie komunikaty prostą odpowiedzią;

-poprawnie wymawia i zapisuje większość poznanych słów;

-stara się poprawnie literować wyrazy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając ograniczoną liczbę błędów;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru, popełniając nieliczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (10);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając drobne błędy;

-popełnia nieliczne błędy w pisowni i wymowie;

-literuje powoli popełniając nieliczne błędy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych popartych komentarzem nauczyciela i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając liczne błędy;

-tworzy opisy prostymi zdaniami według wzoru, popełniając liczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy, czasem je myląc;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem lub drobną podpowiedzią;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (8);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając liczne błędy;

-popełnia błędy literując wyrazy, jednak w większości potrafi się poprawić naprowadzony przez nauczyciela;

-popełnia liczne błędy w wymowie i pisowni;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie często używane polecenia poparte gestem, lub dodatkową podpowiedzią i przeważnie właściwie na nie reaguje;

-tworzy opisy zgodnie ze wzorem popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi;

-układa zdania w różnych czasach gramatycznych z rozsypanki wyrazowej patrząc na wzór, robiąc drobne błędy; ma problemy z tworzeniem pytań i przeczeń zgodnie ze wzorem;

-zna niewielką ilość słów z danej dziedziny (6);

-w większości wymawia i zapisuje słowa niepoprawnie;

-pracuje z pomocą nauczyciela.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VIII

 

1. Uczniowie oceniani są na podstawie odpowiedzi ustnych, kartkówek (zapowiedzianych i niezapowiedzianych), sprawdzianów z całego działu (zapowiedzianych tydzień wcześniej) oraz zadań domowych, które mają formę krótkich wypracowań, ćwiczeń gramatycznych w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń oraz projektów plastycznych.

2.W uzasadnionych wypadkach uczeń ma prawo zgłosić brak zadania lub nieprzygotowanie. W takiej sytuacji zadanie powinno być nadrobione na lekcję następną. Jeżeli uczeń często nie odrabia zadań domowych, będzie z nich pytany w tym dniu, na który zadanie zostało zadane.

3. W momencie omawiania zadanych ćwiczeń na forum klasy, osoby które zgłosiły brak zadania powinny go na bieżąco uzupełniać.

4. W wypadku ponad tygodniowej nieobecności uczeń ma tydzień czasu na nadrobienie zaległości. Wszystkie notatki w zeszycie powinny być uzupełnione.

5. W przypadku nieobecności podczas sprawdzianów uczeń będzie je pisał w terminie ustalonym z nauczycielem. Podobnie uczeń,

który wrócił do szkoły w dniu pisania sprawdzianu po ponad dwutygodniowej nieobecności będzie mógł go pisać w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem.

6. Wyniki sprawdzianów są szczegółowo omawiane z uczniami na lekcji, a następnie dokument jest przechowywany w specjalnie do tego założonej teczce (w formie portfolio

7. Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanych ocen niedostatecznych i dopuszczających zgodnie ze statutem szkoły. Termin i zakres danego materiału do poprawy powinien być ustalany indywidualnie z nauczycielem.

8. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych -największe znaczenie mają odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki; mniejsze znaczenie zadania domowe itd. Istotne jest również zaangażowanie i możliwości ucznia oraz stosunek do przedmiotu i systematyczność.

Matematyka 

wymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-4-pdf

Przyroda

wymagania edykacyjne biologia i przyroda

Informatyka

TB_SP_wymagania_inf_4

Religia

5_kl_sp_przedmiotowy_system_oceniania

Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2017-2018 wf

Przyroda

plan-wynikowy-tajemnice-przyrody-2020 (1) (2) (2)

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na  ocenę dopuszczającą. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. Nie uzupełnia ćwiczeń na bieżąco. Nie odrabia zadań domowych. Nie wykazuje chęci do zdobywania wiedzy z przyrody.

Historia
Plastyka 
Matematyka 
Technika
Muzyka 

Klasa V

Język polski

szczegolowe wymagania i kryteria oceniania kl 5 (1)

Historia

wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-5-wczoraj-i-dzi (1)

Matematyka

wymagania-na-poszczegolne-oceny-opracowane-na-podstawie-kl-5-pdf

Język angielski

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII

Rok szkolny 2022/2023

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-poprawnie operuje słownictwem i strukturami;

-przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

-nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

-posiada duży zasób słownictwa i swobodnie posługuje się językiem angielskim podczas lekcji (zadaje pytania, reaguje na polecenia wydawane w języku angielskim, używa zwrotów grzecznościowych, itp.)

-samodzielnie rozwija i posługuje się słownictwem związanym z tematyką poznawaną na lekcjach;

-z dużym zaangażowaniem przygotowuje się do konkursów językowych i bierze w nich udział ;

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługując się językiem angielskim;

-nie popełnia błędów w wymowie poznanych na lekcjach (w całym cyklu edukacyjnym) słów i zwrotów;

-bezbłędnie zna alfabet i płynnie literuje wyrazy;

-posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy, stosuje zwroty grzecznościowe;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-zna i poprawnie wykorzystuje zasady i struktury gramatyczne oraz słownictwo zgodnie z zakresem tematycznym podstawy programowej;

-potrafi wyrazić opinie na dany temat, sugestie, rekomendacje, porady;

-bardzo dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-prawidłowo tworzy pytania szczegółowe i ogólne;

-doskonale rozróżnia i posługuje się językiem formalnym i nieformalnym;

-bez problemu wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących życia codziennego;

-rozumie teksty czytane i potrafi znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania;

-omówione teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

-potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze teksty o wyznaczonej długości, przytacza wypowiedzi;

-bezbłędnie rozpoznaje symbole i skróty słowne;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki, określa chronologię zdarzeń w tekście;

-właściwie redaguje zaproszenia i odpowiedzi na nie, listy, e-maile, kartki, zapiski na blogu, projektuje reklamę, tworzy opis;

-właściwie odczytuje dane z kart, wykresów, rozkładów, itp., poprawnie odczytuje i zapisuje małe i duże liczby, określa odcinki czasu i wskazuje godziny;

-rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

-nie popełnia błędów w pisowni.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-opanował i dysponuje znaczną ilością słownictwa poznanego na lekcjach, co pozwala mu na swobodne wypowiadanie się;

-umie budować zrozumiałe zdania ustnie i pisemnie zawierające poznane struktury i słownictwo;

-potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

-dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-swobodnie wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących wcześniej przerabianych sytuacji z życia codziennego;

-wyraża swoją opinię na tematy związane z lekcją, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi;

-czyta i tłumaczy teksty popełniając nieliczne błędy;

-potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym oraz ze słyszanych wypowiedzi;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki i chronologię w tekście; kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, naprowadzony przez nauczyciela potrafi go poprawić;

-redagując wypowiedź pisemną popełnia nieliczne błędy;

-na ogół nie popełnia błędów w wymowie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-zna ponad połowę wprowadzonych na lekcjach słów z poszczególnych dziedzin;

-potrafi poprawnie wymówić większość słów, częściej popełnia błędy w pisowni;

-zna podstawowe struktury gramatyczne i potrafi je zastosować w zdaniu korzystając ze wzoru;

-tworzy krótkie wypowiedzi, popełniając błędy, które w niewielkim stopniu wpływają na ich zrozumienie, stosując częściowo właściwą formę i styl;

-we współpracy z kolegą/koleżanką tworzy dialog sprawdzający materiał poznany na lekcjach, który jest zrozumiały dla słuchacza;

-rozróżnia poznane czasy gramatyczne sugerując się przysłówkami częstotliwości;

-umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

-rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi;

-rozumie ogólnie tekst, ale ma problemy ze znalezieniem informacji szczegółowych;

-w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu;

-ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie zawsze wykonuje zadania domowe.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i zapisać;

-często niepoprawnie używa poznane słownictwo;

-potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

-popełnia liczne błędy w ćwiczeniach gramatycznych;

-czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie;

-rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź;

-rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie i stara się właściwie na nie reagować;

-pracuje z pomocą nauczyciela;

-czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

-tłumaczy zaledwie pojedyncze słowa w tekście;

-rzadko zabiera głos w rozmowie;

-ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

-często błędnie stosuje spójniki i znaki interpunkcyjne;

-ma liczne braki w zeszycie przedmiotowym i zadaniach domowych.

 

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który(nawet z pomocą nauczyciela) :

(- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami;

– ma bardzo ubogie słownictwo;

– nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń;

– nie potrafi przekazać elementarnych informacji;

– nie potrafi napisać nawet prostego zdania;

– nie odrabia zadań domowych, nie jest aktywny na lekcjach, nie poprawia ocen niedostatecznych, które otrzymał z testów, czy braków zadań.

 

 

Dostosowanie wymagań dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza wskazane zagadnienia na ocenę bardzo dobrą.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając sporadyczne błędy;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru;

-stara się pytać i prosić o informacje związane z zagadnieniami omawianymi na lekcji w języku angielskim;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (12);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań;

-porównuje ilustracje oraz wyraża swoje opinie na tematy opisane w tekstach, prostymi zdaniami zgodnie ze wzorem;

-reaguje na krótkie komunikaty prostą odpowiedzią;

-poprawnie wymawia i zapisuje większość poznanych słów;

-stara się poprawnie literować wyrazy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając ograniczoną liczbę błędów;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru, popełniając nieliczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (10);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając drobne błędy;

-popełnia nieliczne błędy w pisowni i wymowie;

-literuje powoli popełniając nieliczne błędy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych popartych komentarzem nauczyciela i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając liczne błędy;

-tworzy opisy prostymi zdaniami według wzoru, popełniając liczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy, czasem je myląc;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem lub drobną podpowiedzią;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (8);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając liczne błędy;

-popełnia błędy literując wyrazy, jednak w większości potrafi się poprawić naprowadzony przez nauczyciela;

-popełnia liczne błędy w wymowie i pisowni;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie często używane polecenia poparte gestem, lub dodatkową podpowiedzią i przeważnie właściwie na nie reaguje;

-tworzy opisy zgodnie ze wzorem popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi;

-układa zdania w różnych czasach gramatycznych z rozsypanki wyrazowej patrząc na wzór, robiąc drobne błędy; ma problemy z tworzeniem pytań i przeczeń zgodnie ze wzorem;

-zna niewielką ilość słów z danej dziedziny (6);

-w większości wymawia i zapisuje słowa niepoprawnie;

-pracuje z pomocą nauczyciela.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VIII

 

1. Uczniowie oceniani są na podstawie odpowiedzi ustnych, kartkówek (zapowiedzianych i niezapowiedzianych), sprawdzianów z całego działu (zapowiedzianych tydzień wcześniej) oraz zadań domowych, które mają formę krótkich wypracowań, ćwiczeń gramatycznych w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń oraz projektów plastycznych.

2.W uzasadnionych wypadkach uczeń ma prawo zgłosić brak zadania lub nieprzygotowanie. W takiej sytuacji zadanie powinno być nadrobione na lekcję następną. Jeżeli uczeń często nie odrabia zadań domowych, będzie z nich pytany w tym dniu, na który zadanie zostało zadane.

3. W momencie omawiania zadanych ćwiczeń na forum klasy, osoby które zgłosiły brak zadania powinny go na bieżąco uzupełniać.

4. W wypadku ponad tygodniowej nieobecności uczeń ma tydzień czasu na nadrobienie zaległości. Wszystkie notatki w zeszycie powinny być uzupełnione.

5. W przypadku nieobecności podczas sprawdzianów uczeń będzie je pisał w terminie ustalonym z nauczycielem. Podobnie uczeń,

który wrócił do szkoły w dniu pisania sprawdzianu po ponad dwutygodniowej nieobecności będzie mógł go pisać w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem.

6. Wyniki sprawdzianów są szczegółowo omawiane z uczniami na lekcji, a następnie dokument jest przechowywany w specjalnie do tego założonej teczce (w formie portfolio

7. Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanych ocen niedostatecznych i dopuszczających zgodnie ze statutem szkoły. Termin i zakres danego materiału do poprawy powinien być ustalany indywidualnie z nauczycielem.

8. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych -największe znaczenie mają odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki; mniejsze znaczenie zadania domowe itd. Istotne jest również zaangażowanie i możliwości ucznia oraz stosunek do przedmiotu i systematyczność.

ko_starland_2_kl.5 (1) (1)

Biologia 

wymagania edykacyjne biologia i przyroda

 

Religia

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2017-2018 w

 

Muzyka 

wymagania edukacyjne klasa 5 (1)

Plastyka 

System oceniania z Plastyki dla klas IV,V, VII (1)

Technika 

przedmiotowy-system-oceniania- Technika klasy IV – VI

Informatyka

TB_SP_wymagania_inf_5

Geografia 

wymagania edukacyjne klasa 5

Klasa VI

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania klasa 6

wymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-6

Biologia 

wymagania edykacyjne biologia i przyroda

Plastyka 

System oceniania z Plastyki dla klas IV,V, VII (1)

Technika 

przedmiotowy-system-oceniania- Technika klasy IV – VI

Informatyka 

TB_SP_wymagania_inf_6

Muzyka 

 

wymagania edukacyjne klasa 6

Historia

wymagania-na-oceny-kl-6

Geografia

wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-6 (1)

Język angielski

ko_starland_3_kl.6 (2)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII

Rok szkolny 2022/2023

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-poprawnie operuje słownictwem i strukturami;

-przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

-nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

-posiada duży zasób słownictwa i swobodnie posługuje się językiem angielskim podczas lekcji (zadaje pytania, reaguje na polecenia wydawane w języku angielskim, używa zwrotów grzecznościowych, itp.)

-samodzielnie rozwija i posługuje się słownictwem związanym z tematyką poznawaną na lekcjach;

-z dużym zaangażowaniem przygotowuje się do konkursów językowych i bierze w nich udział ;

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługując się językiem angielskim;

-nie popełnia błędów w wymowie poznanych na lekcjach (w całym cyklu edukacyjnym) słów i zwrotów;

-bezbłędnie zna alfabet i płynnie literuje wyrazy;

-posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy, stosuje zwroty grzecznościowe;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-zna i poprawnie wykorzystuje zasady i struktury gramatyczne oraz słownictwo zgodnie z zakresem tematycznym podstawy programowej;

-potrafi wyrazić opinie na dany temat, sugestie, rekomendacje, porady;

-bardzo dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-prawidłowo tworzy pytania szczegółowe i ogólne;

-doskonale rozróżnia i posługuje się językiem formalnym i nieformalnym;

-bez problemu wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących życia codziennego;

-rozumie teksty czytane i potrafi znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania;

-omówione teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

-potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze teksty o wyznaczonej długości, przytacza wypowiedzi;

-bezbłędnie rozpoznaje symbole i skróty słowne;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki, określa chronologię zdarzeń w tekście;

-właściwie redaguje zaproszenia i odpowiedzi na nie, listy, e-maile, kartki, zapiski na blogu, projektuje reklamę, tworzy opis;

-właściwie odczytuje dane z kart, wykresów, rozkładów, itp., poprawnie odczytuje i zapisuje małe i duże liczby, określa odcinki czasu i wskazuje godziny;

-rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

-nie popełnia błędów w pisowni.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-opanował i dysponuje znaczną ilością słownictwa poznanego na lekcjach, co pozwala mu na swobodne wypowiadanie się;

-umie budować zrozumiałe zdania ustnie i pisemnie zawierające poznane struktury i słownictwo;

-potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

-dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-swobodnie wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących wcześniej przerabianych sytuacji z życia codziennego;

-wyraża swoją opinię na tematy związane z lekcją, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi;

-czyta i tłumaczy teksty popełniając nieliczne błędy;

-potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym oraz ze słyszanych wypowiedzi;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki i chronologię w tekście; kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, naprowadzony przez nauczyciela potrafi go poprawić;

-redagując wypowiedź pisemną popełnia nieliczne błędy;

-na ogół nie popełnia błędów w wymowie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-zna ponad połowę wprowadzonych na lekcjach słów z poszczególnych dziedzin;

-potrafi poprawnie wymówić większość słów, częściej popełnia błędy w pisowni;

-zna podstawowe struktury gramatyczne i potrafi je zastosować w zdaniu korzystając ze wzoru;

-tworzy krótkie wypowiedzi, popełniając błędy, które w niewielkim stopniu wpływają na ich zrozumienie, stosując częściowo właściwą formę i styl;

-we współpracy z kolegą/koleżanką tworzy dialog sprawdzający materiał poznany na lekcjach, który jest zrozumiały dla słuchacza;

-rozróżnia poznane czasy gramatyczne sugerując się przysłówkami częstotliwości;

-umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

-rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi;

-rozumie ogólnie tekst, ale ma problemy ze znalezieniem informacji szczegółowych;

-w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu;

-ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie zawsze wykonuje zadania domowe.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i zapisać;

-często niepoprawnie używa poznane słownictwo;

-potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

-popełnia liczne błędy w ćwiczeniach gramatycznych;

-czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie;

-rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź;

-rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie i stara się właściwie na nie reagować;

-pracuje z pomocą nauczyciela;

-czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

-tłumaczy zaledwie pojedyncze słowa w tekście;

-rzadko zabiera głos w rozmowie;

-ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

-często błędnie stosuje spójniki i znaki interpunkcyjne;

-ma liczne braki w zeszycie przedmiotowym i zadaniach domowych.

 

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który(nawet z pomocą nauczyciela) :

(- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami;

– ma bardzo ubogie słownictwo;

– nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń;

– nie potrafi przekazać elementarnych informacji;

– nie potrafi napisać nawet prostego zdania;

– nie odrabia zadań domowych, nie jest aktywny na lekcjach, nie poprawia ocen niedostatecznych, które otrzymał z testów, czy braków zadań.

 

 

Dostosowanie wymagań dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza wskazane zagadnienia na ocenę bardzo dobrą.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając sporadyczne błędy;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru;

-stara się pytać i prosić o informacje związane z zagadnieniami omawianymi na lekcji w języku angielskim;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (12);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań;

-porównuje ilustracje oraz wyraża swoje opinie na tematy opisane w tekstach, prostymi zdaniami zgodnie ze wzorem;

-reaguje na krótkie komunikaty prostą odpowiedzią;

-poprawnie wymawia i zapisuje większość poznanych słów;

-stara się poprawnie literować wyrazy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając ograniczoną liczbę błędów;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru, popełniając nieliczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (10);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając drobne błędy;

-popełnia nieliczne błędy w pisowni i wymowie;

-literuje powoli popełniając nieliczne błędy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych popartych komentarzem nauczyciela i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając liczne błędy;

-tworzy opisy prostymi zdaniami według wzoru, popełniając liczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy, czasem je myląc;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem lub drobną podpowiedzią;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (8);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając liczne błędy;

-popełnia błędy literując wyrazy, jednak w większości potrafi się poprawić naprowadzony przez nauczyciela;

-popełnia liczne błędy w wymowie i pisowni;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie często używane polecenia poparte gestem, lub dodatkową podpowiedzią i przeważnie właściwie na nie reaguje;

-tworzy opisy zgodnie ze wzorem popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi;

-układa zdania w różnych czasach gramatycznych z rozsypanki wyrazowej patrząc na wzór, robiąc drobne błędy; ma problemy z tworzeniem pytań i przeczeń zgodnie ze wzorem;

-zna niewielką ilość słów z danej dziedziny (6);

-w większości wymawia i zapisuje słowa niepoprawnie;

-pracuje z pomocą nauczyciela.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VIII

 

1. Uczniowie oceniani są na podstawie odpowiedzi ustnych, kartkówek (zapowiedzianych i niezapowiedzianych), sprawdzianów z całego działu (zapowiedzianych tydzień wcześniej) oraz zadań domowych, które mają formę krótkich wypracowań, ćwiczeń gramatycznych w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń oraz projektów plastycznych.

2.W uzasadnionych wypadkach uczeń ma prawo zgłosić brak zadania lub nieprzygotowanie. W takiej sytuacji zadanie powinno być nadrobione na lekcję następną. Jeżeli uczeń często nie odrabia zadań domowych, będzie z nich pytany w tym dniu, na który zadanie zostało zadane.

3. W momencie omawiania zadanych ćwiczeń na forum klasy, osoby które zgłosiły brak zadania powinny go na bieżąco uzupełniać.

4. W wypadku ponad tygodniowej nieobecności uczeń ma tydzień czasu na nadrobienie zaległości. Wszystkie notatki w zeszycie powinny być uzupełnione.

5. W przypadku nieobecności podczas sprawdzianów uczeń będzie je pisał w terminie ustalonym z nauczycielem. Podobnie uczeń,

który wrócił do szkoły w dniu pisania sprawdzianu po ponad dwutygodniowej nieobecności będzie mógł go pisać w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem.

6. Wyniki sprawdzianów są szczegółowo omawiane z uczniami na lekcji, a następnie dokument jest przechowywany w specjalnie do tego założonej teczce (w formie portfolio

7. Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanych ocen niedostatecznych i dopuszczających zgodnie ze statutem szkoły. Termin i zakres danego materiału do poprawy powinien być ustalany indywidualnie z nauczycielem.

8. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych -największe znaczenie mają odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki; mniejsze znaczenie zadania domowe itd. Istotne jest również zaangażowanie i możliwości ucznia oraz stosunek do przedmiotu i systematyczność.

Klasa VIII

Język polski

szczegółowe wymagania i kryteria oceniania klasa 8 (1)

Historia

wymagania-na-oceny-kl-8-nowa-edycja (2)

Matematyka

wymagania-z-matematyki-na-poszczegolne-oceny-w-klasie-8-doc (1)

Język angielski

ko_smart_time_2_kl_7-8

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII

Rok szkolny 2022/2023

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-poprawnie operuje słownictwem i strukturami;

-przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

-nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

-posiada duży zasób słownictwa i swobodnie posługuje się językiem angielskim podczas lekcji (zadaje pytania, reaguje na polecenia wydawane w języku angielskim, używa zwrotów grzecznościowych, itp.)

-samodzielnie rozwija i posługuje się słownictwem związanym z tematyką poznawaną na lekcjach;

-z dużym zaangażowaniem przygotowuje się do konkursów językowych i bierze w nich udział ;

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługując się językiem angielskim;

-nie popełnia błędów w wymowie poznanych na lekcjach (w całym cyklu edukacyjnym) słów i zwrotów;

-bezbłędnie zna alfabet i płynnie literuje wyrazy;

-posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy, stosuje zwroty grzecznościowe;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-zna i poprawnie wykorzystuje zasady i struktury gramatyczne oraz słownictwo zgodnie z zakresem tematycznym podstawy programowej;

-potrafi wyrazić opinie na dany temat, sugestie, rekomendacje, porady;

-bardzo dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-prawidłowo tworzy pytania szczegółowe i ogólne;

-doskonale rozróżnia i posługuje się językiem formalnym i nieformalnym;

-bez problemu wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących życia codziennego;

-rozumie teksty czytane i potrafi znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania;

-omówione teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

-potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze teksty o wyznaczonej długości, przytacza wypowiedzi;

-bezbłędnie rozpoznaje symbole i skróty słowne;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki, określa chronologię zdarzeń w tekście;

-właściwie redaguje zaproszenia i odpowiedzi na nie, listy, e-maile, kartki, zapiski na blogu, projektuje reklamę, tworzy opis;

-właściwie odczytuje dane z kart, wykresów, rozkładów, itp., poprawnie odczytuje i zapisuje małe i duże liczby, określa odcinki czasu i wskazuje godziny;

-rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

-nie popełnia błędów w pisowni.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę;

-wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-opanował i dysponuje znaczną ilością słownictwa poznanego na lekcjach, co pozwala mu na swobodne wypowiadanie się;

-umie budować zrozumiałe zdania ustnie i pisemnie zawierające poznane struktury i słownictwo;

-potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

-dobrze rozróżnia poznane czasy gramatyczne i potrafi je odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

-swobodnie wchodzi w rolę podczas scenek rodzajowych dotyczących wcześniej przerabianych sytuacji z życia codziennego;

-wyraża swoją opinię na tematy związane z lekcją, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi;

-czyta i tłumaczy teksty popełniając nieliczne błędy;

-potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym oraz ze słyszanych wypowiedzi;

-właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki i chronologię w tekście; kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, naprowadzony przez nauczyciela potrafi go poprawić;

-redagując wypowiedź pisemną popełnia nieliczne błędy;

-na ogół nie popełnia błędów w wymowie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-zna ponad połowę wprowadzonych na lekcjach słów z poszczególnych dziedzin;

-potrafi poprawnie wymówić większość słów, częściej popełnia błędy w pisowni;

-zna podstawowe struktury gramatyczne i potrafi je zastosować w zdaniu korzystając ze wzoru;

-tworzy krótkie wypowiedzi, popełniając błędy, które w niewielkim stopniu wpływają na ich zrozumienie, stosując częściowo właściwą formę i styl;

-we współpracy z kolegą/koleżanką tworzy dialog sprawdzający materiał poznany na lekcjach, który jest zrozumiały dla słuchacza;

-rozróżnia poznane czasy gramatyczne sugerując się przysłówkami częstotliwości;

-umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

-rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi;

-rozumie ogólnie tekst, ale ma problemy ze znalezieniem informacji szczegółowych;

-w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu;

-ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie zawsze wykonuje zadania domowe.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i zapisać;

-często niepoprawnie używa poznane słownictwo;

-potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

-popełnia liczne błędy w ćwiczeniach gramatycznych;

-czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie;

-rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź;

-rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie i stara się właściwie na nie reagować;

-pracuje z pomocą nauczyciela;

-czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

-tłumaczy zaledwie pojedyncze słowa w tekście;

-rzadko zabiera głos w rozmowie;

-ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

-często błędnie stosuje spójniki i znaki interpunkcyjne;

-ma liczne braki w zeszycie przedmiotowym i zadaniach domowych.

 

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który(nawet z pomocą nauczyciela) :

(- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami;

– ma bardzo ubogie słownictwo;

– nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń;

– nie potrafi przekazać elementarnych informacji;

– nie potrafi napisać nawet prostego zdania;

– nie odrabia zadań domowych, nie jest aktywny na lekcjach, nie poprawia ocen niedostatecznych, które otrzymał z testów, czy braków zadań.

 

 

Dostosowanie wymagań dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza wskazane zagadnienia na ocenę bardzo dobrą.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając sporadyczne błędy;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru;

-stara się pytać i prosić o informacje związane z zagadnieniami omawianymi na lekcji w języku angielskim;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (12);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań;

-porównuje ilustracje oraz wyraża swoje opinie na tematy opisane w tekstach, prostymi zdaniami zgodnie ze wzorem;

-reaguje na krótkie komunikaty prostą odpowiedzią;

-poprawnie wymawia i zapisuje większość poznanych słów;

-stara się poprawnie literować wyrazy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając ograniczoną liczbę błędów;

-pisze teksty na tematy omówione podczas lekcji, prostymi zdaniami według wzoru, popełniając nieliczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (10);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając drobne błędy;

-popełnia nieliczne błędy w pisowni i wymowie;

-literuje powoli popełniając nieliczne błędy;

-jest aktywny podczas lekcji.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-rozumie ogólny sens prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych popartych komentarzem nauczyciela i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając liczne błędy;

-tworzy opisy prostymi zdaniami według wzoru, popełniając liczne błędy;

-stara się pytać i prosić o informacje w języku angielskim stosując pojedyncze wyrazy, czasem je myląc;

-właściwie reaguje na rutynowe polecenia poparte gestem lub drobną podpowiedzią;

-potrafi opanować wskazaną przez nauczyciela ilość nowych słów z danej dziedziny (8);

-potrafi rozróżnić poznane czasy gramatyczne i wskazać odpowiednią budowę prostych zdań, popełniając liczne błędy;

-popełnia błędy literując wyrazy, jednak w większości potrafi się poprawić naprowadzony przez nauczyciela;

-popełnia liczne błędy w wymowie i pisowni;

-na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie często używane polecenia poparte gestem, lub dodatkową podpowiedzią i przeważnie właściwie na nie reaguje;

-tworzy opisy zgodnie ze wzorem popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi;

-układa zdania w różnych czasach gramatycznych z rozsypanki wyrazowej patrząc na wzór, robiąc drobne błędy; ma problemy z tworzeniem pytań i przeczeń zgodnie ze wzorem;

-zna niewielką ilość słów z danej dziedziny (6);

-w większości wymawia i zapisuje słowa niepoprawnie;

-pracuje z pomocą nauczyciela.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VIII

 

1. Uczniowie oceniani są na podstawie odpowiedzi ustnych, kartkówek (zapowiedzianych i niezapowiedzianych), sprawdzianów z całego działu (zapowiedzianych tydzień wcześniej) oraz zadań domowych, które mają formę krótkich wypracowań, ćwiczeń gramatycznych w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń oraz projektów plastycznych.

2.W uzasadnionych wypadkach uczeń ma prawo zgłosić brak zadania lub nieprzygotowanie. W takiej sytuacji zadanie powinno być nadrobione na lekcję następną. Jeżeli uczeń często nie odrabia zadań domowych, będzie z nich pytany w tym dniu, na który zadanie zostało zadane.

3. W momencie omawiania zadanych ćwiczeń na forum klasy, osoby które zgłosiły brak zadania powinny go na bieżąco uzupełniać.

4. W wypadku ponad tygodniowej nieobecności uczeń ma tydzień czasu na nadrobienie zaległości. Wszystkie notatki w zeszycie powinny być uzupełnione.

5. W przypadku nieobecności podczas sprawdzianów uczeń będzie je pisał w terminie ustalonym z nauczycielem. Podobnie uczeń,

który wrócił do szkoły w dniu pisania sprawdzianu po ponad dwutygodniowej nieobecności będzie mógł go pisać w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem.

6. Wyniki sprawdzianów są szczegółowo omawiane z uczniami na lekcji, a następnie dokument jest przechowywany w specjalnie do tego założonej teczce (w formie portfolio

7. Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanych ocen niedostatecznych i dopuszczających zgodnie ze statutem szkoły. Termin i zakres danego materiału do poprawy powinien być ustalany indywidualnie z nauczycielem.

8. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych -największe znaczenie mają odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki; mniejsze znaczenie zadania domowe itd. Istotne jest również zaangażowanie i możliwości ucznia oraz stosunek do przedmiotu i systematyczność.

Wiedza o społeczeństwie

PSO WOS

Edukacja dla bezpieczeństwa

sp_edb wymagania (2)

Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2017-2018 wf

Biologia

wymagania edykacyjne biologia i przyroda

Fizyka

wymagania edukacyjne FIZYKA kl. 8 (1)

Chemia

Wymagania-edukacyjne-z-chemii-P-VIII (1)

Język niemiecki

wymagania – Pstrążna (1)

Informatyka 

TB_SP_wymagania_inf_8_

Geografia 

wymagania-na-oceny-kl-8-nowa-edycja (1)

Religia 

Kryteria_oceniania_z_religii_dla_klasy_VIII_szkoly_podstawowej

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Inne wiadomości

Font size
Colors